Výjimka z denní doby lovu – noční rybářské závody

Mi n i s t e r s t v o z e m ě d ě l s t v í
Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství


R O Z H O D N U T Í
Ministerstvo zemědělství, Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství (dále jen „Ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 19 odst. 1 písm. d) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rybářství“) a § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
rozhodlo
ve věci žádosti Moravského rybářského svazu, z. s., sídlem Soběšická 1325/83, 614 00 Brno, IČO 00434159 (dále jen „žadatel“), o povolení výjimky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu podle ustanovení § 13 odst. 3 písm. c) zákona o rybářství,
takto


I.
Dle ustanovení § 22 odst. 4 písm. b) zákona o rybářství, se povoluje výjimka ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu v části rybářského revíru Dyje 4A, evidenční číslo 461 023, nádrž Štěrkopískoviště, ve dnech:

 1. 7. 2021 od 0:00 do 4:00 hodin;
 2. 7. 2021 od 0:00 do 4:00 hodin;
 3. 7. 2021 od 0:00 do 4:00 hodin;
 4. 7. 2021 od 0:00 do 4:00 hodin;
 5. 7. 2021 od 0:00 do 4:00 hodin;
 6. 8. 2021 od 0:00 do 4:00 hodin;
 7. 8. 2021 od 0:00 do 4:00 hodin;
 8. 8. 2021 od 0:00 do 4:00 hodin;
 9. 8. 2021 od 0:00 do 4:00 hodin.
  II.
  Dle ustanovení § 22 odst. 4 písm. b) zákona o rybářství, se povoluje výjimka ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu v části rybářského revíru Buchlovický potok 1, evidenční číslo 461 009, nádrž Inzl dne:
 10. 8. 2021 od 0:00 do 4:00 hodin.
  III.
  Dle ustanovení § 22 odst. 4 písm. b) zákona o rybářství, se povoluje výjimka ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu v části rybářského revíru Buchlovický potok 1M, evidenční číslo 461 316, nádrž Sádky, dne:
 11. 8. 2021 od 0:00 do 4:00 hodin.
  IV.
  Dle ustanovení § 22 odst. 4 písm. b) zákona o rybářství, se povoluje výjimka ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu v části rybářského revíru Kyjovka 4A, evidenční číslo 461 074, nádrž Osvětimany, dne:
 12. 7. 2021 od 0:00 do 4:00 hodin.
  V.
  Dle ustanovení § 22 odst. 4 písm. b) zákona o rybářství, se povoluje výjimka ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu v části rybářského revíru Morava 8A, evidenční číslo 461 091, odstavná ramena Černošovo a Okasovo, dne:
 13. 6. 2021 od 0:00 do 4:00 hodin.
  VI.
  Dle ustanovení § 22 odst. 4 písm. b) zákona o rybářství, se povoluje výjimka ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu v části rybářského revíru Morava 9A, evidenční číslo 461 093, odstavné rameno Čerťák, dne:
 14. 8. 2021 od 0:00 do 4:00 hodin.
  VII.
  Dle ustanovení § 22 odst. 4 písm. b) zákona o rybářství, se povoluje výjimka ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu v části rybářského revíru Morava 9A, evidenční číslo 461 093, odstavná ramena Přední Kopaná a Zadní Kopaná, dne:
 15. 6. 2021 od 0:00 do 4:00 hodin.
  VIII.
  Dle ustanovení § 22 odst. 4 písm. b) zákona o rybářství, se povoluje výjimka ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu v části rybářského revíru Morava 10A, evidenční číslo 461 095, odstavná ramena Babice I. a Babice II., dne:
 16. 6. 2021 od 0:00 do 4:00 hodin.
  IX.
  Dle ustanovení § 22 odst. 4 písm. b) zákona o rybářství, se povoluje výjimka ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu v části rybářského revíru Olšava 1A, evidenční číslo 461 107, štěrkoviště Kunovská tabule, ve dnech:
 17. 5. 2021 od 0:00 do 4:00 hodin;
 18. 5. 2021 od 0:00 do 4:00 hodin;
 19. 5. 2021 od 0:00 do 4:00 hodin;
 20. 5. 2021 od 0:00 do 4:00 hodin.
  X.
  Dle ustanovení § 22 odst. 4 písm. b) zákona o rybářství, se povoluje výjimka ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu v rybářském revíru Dyje 5, evidenční číslo 461 024, ve dnech:
  1. 2021 od 22:00 do 24:00 hodin;
  1. 2021 od 0:00 do 5:00 a od 22:00 do 24:00;
  1. 2021 od 0:00 do 5:00 a od 22:00 do 24:00;
  1. 2021 od 0:00 do 5:00 a od 22:00 do 24:00;
  1. 2021 od 0:00 do 5:00 a od 22:00 do 24:00;
  1. 2021 od 0:00 do 5:00 a od 22:00 do 24:00;
  1. 2021 od 0:00 do 5:00 hodin.
   XI.
   Žadatel musí v průběhu závodu dodržovat všechny zásady a povinnosti, které uvedl v „Žádosti o udělení výjimek ze zákona 99/2004 Sb. a vyhlášky 197/2004 Sb.“, vedené pod č. j. MZE-24111/2021, včetně všech propozic každého jednotlivého rybářského závodu.
   XII.
   Žadatel je povinen zajistit kontrolu a dohled nad všemi závodníky tak, aby nedocházelo k porušování zákona o rybářství, vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských
   rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a právních předpisů na ochranu zvířat proti týrání, přičemž bude
   kladen zvláštní důraz na šetrnou manipulaci s ulovenými rybami.
   XIII.
   V době a místě konání každé jednotlivé povolené výjimky uvedené v bodech I. až X. výroku tohoto rozhodnutí bude zajištěna přítomnost žadatele nebo jím písemně pověřené osoby k zastupování.
   XIV.
   Tato výjimka se vztahuje pouze na řádně přihlášené a evidované závodníky, a to pouze v době a místě konání jednotlivých závodů uvedených v bodech I. až X. výroku tohoto rozhodnutí.
   XV.
   V případě, že dojde ke zrušení některého ze závodů, bude žadatel o této skutečnosti informovat Ministerstvo prostřednictvím emailu na adresu oznameni.rybari@mze.cz.

   Ministerstvo v záležitosti dále upozorňuje, že žadatel je povinen v průběhu jednotlivých závodů respektovat případná veškerá omezení v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19 platná v době konání závodů.
   S ohledem na to, že vyhláška stanovuje denní dobu lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin [§ 12 odst. 2 písm. a) vyhlášky] a v měsíci říjnu od 5 do 22 hodin [§ 12 odst. 2 písm. b) vyhlášky], povoluje Ministerstvo výjimky pro dobu od 0:00 do 4:00, od 0:00 do 5:00 hodin a od 22:00 do 24:00 hodin v termínech uvedených v bodech I. až X. výroku tohoto rozhodnutí.


P O U Č E N Í Ú Č A S T N Í K Ů
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 152 odst. 1 správního řádu, podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení rozklad u Ministerstva zemědělství.


Ing. Martin Žižka, Ph.D.
ředitel odboru

V Praze dne: 30. 4. 2021