Šutráky v péči odborníků

Šutráky – situace a možnosti nápravy:

Lokalita rybářského revíru Štěrkoviště Dyje 4A na k. ú. Podivín má rozlohu 11,6 ha, má velmi členité pobřeží a značnou hloubku místy kolem 3m. Těžil se zde stavební písek a štěrk. Těžební plošina svým kolesovým rypadlem snímala materiál a při narazení na jíl se posouvala dále, čímž vytvářela nerovné dno s různými ostrůvky. Po těžbě se prohlubně zaplavily spodní vodou. Těžba štěrku začala po první světové válce. Nejintenzivněji se dobýval materiál v letech 1940 – 1950. Později byly Šutráky vyhledávány k rekreaci a koupání. Voda zde byla opravdu čistá spolu s výskytem vzácných druhů živočichů a ptáků. Nacházelo se zde dokonce velké množství raků a škeblí. Ne nadarmo se říkalo jezeru podivínský Balaton. V současné době jsou Šutráky nejvyhledávanější rybnou vodou.

Bohužel momentální stav Šutrák je nositelem ekologického problému. Ono, všechno má své důvody. Za 70. let se nahromadilo na dně jezera velké množství sedimentu. Co rok, to 1cm sedimentu. Dalším problémem zejména pro rybáře jsou teplé zimy, kdy nemohou vyčistit břehy od palachu, kterého je zde opravdu enormní zárust.  Rákos zastiňuje vodní hladinu a přispívá k omezení výměny plynů mezi vodou a vzduchem. Při nedostatku kyslíku se pak uvolňují jedovaté plyny ze dna sedimentu. Aspekty týkající se neutěšeného stavu celého revíru Štěrkoviště vedou k problému, který je třeba řešit již s odborníky.

Cílem rybářů a města je odbahnění Šutrák. Načež byli osloveni a pozvání odborníci ze společnosti ENKI, o.p.s., se sídlem v Třeboni, kteří se zabývají aplikovaným výzkumem v oblasti rybničního hospodaření. Na základě CN byla zadána zakázka na:

a) odběr a analýzu sedimentu – z hlediska jeho uložení na pozemky ZPF a povrch terénu

 b) odběr a analýzy vzorků vody, fytoplanktonu a zooplanktonu.

Cena analýzy stála rybářský spolek celkem 57.860,- Kč bez DPH.

Odběr vody byl proveden ve třech etapách z důvodu vývoje zooplanktonu.. Následně bylo odebráno ze dna jezera více než 50 vzorků sedimentu. Práce na loďkách trvala po celý den s doprovodem předsedy panem Petrem Švecem, který navigoval odborníky k bodovým zápichům. Místy dosáhly nánosy až do výšky 1,5 m, jinak v průměru kolem 0,5m. Jen podvodní ostrůvky mají černo-písčitou pevnou vrstvu bez většího nánosu bahna. Na základě výsledků analýzy povedou další kroky města k opatřením, která umožní odsátí sedimentu, vyčištění břehů od rákosu, čímž se zlepší kvalita vody pro potřebu sportovního rybolovu a biotopu pro koupání.