INFORMACE MORAVSKÉMU RYBÁŘSKÉMU SVAZU A POBOČNÝM SPOLKŮM V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

Věc:       INFORMACE MORAVSKÉMU RYBÁŘSKÉMU SVAZU, z.s. A POBOČNÝM SPOLKŮM V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

I. OBECNÉ INFORMACE

Vyhlášení nouzového stavu

     Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Opatření o zákazu kulturních, sportovních a dalších akcí

     Od 13. března 2020 od 6:00 hodin byl rozšířen původní zákaz pořádání akcí s účastí veřejnosti; až do odvolání jsou zakázány divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob.

Zařazení koronaviru na seznam nakažlivých nemocí

     Vláda schválila novelu nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin s tím, že na seznam nakažlivých lidských nemocí byl nově doplněn koronavirus SARS-CoV-2. To znamená, že úmyslné šíření nového koronaviru bude nově trestným činem.

Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

II. INFORMACE K ČINNOSTI ORGÁNŮ POBOČNÝCH SPOLKŮ

Výroční členské schůze pobočných spolků

     Členské schůze, které doposud neproběhly, není možné konat a tyto je třeba zrušit bez ohledu na to, zda měly být volební či nevolební. Zrušení je třeba členům pobočného spolku a dalším pozvaným osobám vhodným způsobem jako například na webových stránkách pobočného spolku.

     Členské schůze bude možné opětovně svolat až poté, co budou zrušena nebo změněna opatření o zákazu kulturních, sportovních a dalších akcí.

Schůze výborů a kontrolních a revizních komisí

     Rovněž schůze výborů a kontrolních a revizních komisí je třeba s ohledem na rozhodnutí vlády o zákazu volného pobytu osob zrušit.

     To se týká rovněž ustavujících schůzí výborů a kontrolních a revizních komisí u těch pobočných spolků, u kterých proběhla volební výroční (náhradní) členská schůze, ale ustavující schůze výborů a kontrolních a revizních komisí byly svolány na termín od 16. 3. 2020. Tyto bude možné uskutečnit nejdříve po datu 24. 3. 2020, kdy by mělo pozbýt účinnosti rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob. Nelze ovšem vyloučit, že účinnost tohoto rozhodnutí bude prodloužena a ustavující schůze výborů a kontrolních a revizních komisí bude nutno posunout na pozdější termíny.

     Podle ustanovení § 11 odst. 9 stanov Moravského rybářského svazu, z.s. účinných od 1. 1. 2020 „Volební období všech volených orgánů Svazu a pobočných spolků je čtyřleté. Členství ve voleném orgánu zaniká nejpozději volbou nových členů do voleného orgánu, a to i v případě, koná-li se volba až po uplynutí stávajícího volebního období“. K volbě předsedy pobočného spolku a jednatele pobočného spolku stejně jako k volbě předsedy a místopředsedy kontrolní a revizní komise dochází až na ustavujících schůzích výborů a kontrolních a revizních komisí. U těch pobočných spolků, u kterých proběhla volební výroční (náhradní) členská schůze, ale doposud neproběhly ustavující schůze výboru a kontrolní a revizní komise, by měly funkce vykonávat dosavadní funkcionáři. Lze pouze doporučit, aby nečinili zásadní rozhodnutí, není-li to nezbytné a jejich učinění přenechali až nově zvoleným funkcionářům.

Účetní závěrka, daňové přiznání

     Účetní závěrky schvalují výroční (náhradní) členské schůze. Neproběhla-li doposud výroční (náhradní) členská schůze pobočného spolku, bude možné účetní závěrku schválit až na nejbližší možné výroční (náhradní) členské schůzi po zrušení rozhodnutí a opatření vlády v souvislosti s koronavirem.

     Budou-li pobočné spolky vyzývány Krajským soudem v Brně k založení účetních závěrek do sbírky listin vedené spolkovým rejstříkem, potom je třeba písemně sdělit, že účetní závěrka nebyla schválena z výše uvedených důvodů. K tomu lze doporučit archivovat původní pozvánku na výroční (náhradní) členskou schůzi spolu s oznámením o jejím zrušení z důvodu opatření souvisejících s koronavirem.

     První termín pro odevzdání daňového přiznání a úhradu daně je standardně 1. dubna. Ministryně financí se vyjádřila tak, že navrhne odložení přiznání daně z příjmu. Je třeba sledovat vývoj a tuto záležitost konzultovat s účetními. Současně lze doporučit pobočným spolkům, které z uvedených důvodů doposud neschválily účetní závěrku za rok 2019, aby učinily písemné oznámení adresované příslušnému finančnímu úřadu, v němž by finančnímu úřadu oznámily neschválení účetní závěrky a důvod.

III. ZÁVĚR

     Až do odvolání rozhodnutí o zákazu volného pohybu osob, popřípadě dalších zákazů vlády (kulturních, sportovních a dalších akcí) není možné konat zasedání (schůze) orgánů pobočných spolků, tj. členských schůzí, schůzí výboru, schůzí kontrolní a revizní komise, místních skupin a dalších komisí a orgánů zřizovaných pobočnými spolky, konat rybářské kroužky a další spolkové činnosti. Není možné pořádat žádné společenské akce jako např. plesy a ani sportovní akce jako např. rybářské závody. Nelze vydávat ani členské známky a povolenky k lovu ryb.

     V současné době může být veškerá činnost pobočných spolků včetně kontaktů mezi funkcionáři a mezi funkcionáři a členy pobočných spolků realizována pouze telefonicky nebo elektronicky, v žádném případě osobním kontaktem.

                                                                                                                                Mgr. Petr Kubica, advokát

                                                                                                                                              právní zástupce Svazu

Informace Ministerstva zemědělství

výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství

po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215

úplné znění viz: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/vykon-prava-myslivosti-rybarskeho-prava.html

Ministerstvo zemědělství na základě dotazů veřejnosti sděluje následující:

Výkon rybářského práva:

Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.